VJS joukkuerakenne uudistuu: ”Tavoitteena tarjota parempi kehittymis- ja toimintaympäristö kaikille harrastajille”

Vantaan Jalkapalloseuran hallitus, seurakyselyä hyödyntäen ja seuran toimihenkilöitä kuullen, on päättänyt seuran joukkuerakenteeseen tehtävistä merkittävistä muutoksista. Samalla tullaan tekemään seuran strategisia valintoja tukevia seuran organisaatioon kohdistuvia muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.11.2023.

Ensi kauden alkaessa tapahtuvien muutosten taustalla on kevään aikana tehty yksityiskohtainen strategian seuranta- ja analysointiprosessi, jonka kautta on tunnistettu merkittävimpiä kehityskohteita seuran toiminnassa.

Prosessiin ovat osallistuneet seuran hallituksen lisäksi seuran henkilöstö, toimihenkilöt sekä jäsenistö, jonka kokemuksia ja kehitysajatuksia selvitettiin laajan seurakyselyn avulla.

Olemme määrätietoisesti toteuttamassa parhaillaan käynnissä olevaan strategiakauteemme sovittuja kokonaisuuksia. Saman aikaisesti on kuitenkin tunnistettu uusia ripeää kehittämistä vaativia asioita, joita muokkaamalla uskomme pystyvämme laadullisesti ja määrällisesti vieläkin parempaan seuratyöhön. Yhteisömme kasvattaminen ja pelaajakehityksen tukeminen ovat strategiassamme keskeisiä teemoja, joita varten ja joita tukeaksemme olemme päätyneet nyt tehtyihin muutoksiin, seuran puheenjohtaja Kaj Björkqvist avaa muutosten taustoja.

Muutoksilla pyritään siis edistämään seuran missiota Jalkapalloyhteisö sinulle sekä strategian visiota Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja.

Joukkuerakenteeseen PU10-PU15 kolme tasoa, kaupunginosatoiminta laajenemassa

Merkittävin harrastajille näkyvä muutos tapahtuu seuran joukkuetoiminnan rakenteessa erityisesti U10-U15 poikien ikäluokissa.

Muutoksilla pyritään vastaamaan prosessin kautta tunnistettuihin haasteisiin:

 • Pelaajakehitys
  • Pelaajien väliset isot tasoerot joukkueyksikököiden sisällä, niin kilpa- kuin perustasolla
  • Nykyisten kahden joukkueyksiköiden välillä merkittävä ero, jonka myötä siirtyminen tasolta toiselle on haastavaa
 • Kasvun mahdollistaminen
  • Pelaajamäärät nykyisissä joukkueyksiköissä useassa ikäluokassa niin suuria, ettei uusia pelaajia mahdu enää mukaan
  • Riittämättömät valmennusresurssit nuorimmissa ikäluokissa
 • Tyttöjen toiminnan kehittäminen
  • Yksilöiden entistä vahvempi tukeminen
  • Kynnys aloittaa jalkapalloharrastus matalammaksi

Uudessa joukkuerakenteessa seuran joukkueet jaetaan aiemman neljän ikävaiheen sijasta kolmeen ikävaiheeseen; Lapsiurheiluvaihe U6-U11, Nuorisourheiluvaihe U12-U15 ja Huippu-urheiluvaihe U16-aikuiset.

U10-U15-ikäluokissa poikien osalta nykyisen kahden joukkueympäristön sijaan on seurassamme tulevaisuudessa kolme joukkueympäristöä kussakin ikäluokassa. Nykyisen kilpajoukkuetoiminnan sekä perustason toiminnan väliin muodostetaan uusi kilpaorientoitunut toimintaympäristö, jolloin samalla ikäluokkien ykkösjoukkueiden toimintaa tehostetaan entisestään.

Tyttöjen osalta U12 -ikäluokkaan perustetaan ensi kaudelle ykkösjoukkue. Tulemme palkkaamaan tulevalle kaudelle myös tyttöjen talenttivalmentajan, johon saamme tukea Palloliitolta. Talenttivalmennus kohdistuu Palloliiton ohjeiden mukaisesti ensisijaisesti ikäluokkiin U13-U15. Lisäksi muokkaamme perustason joukkueita siten, että jatkossa kaksi ikäluokkaa muodostaa yhden perustason VJS/Valkoinen joukkueen. Samalla perustetaan uusi tyttöjoukkue 2015-2016-syntyneille tytöille.

Uusi joukkuerakenne 1.11.2023 alkaen

– Uudella joukkuerakenteella pyritään parantamaan kaikkien tasojen arkea. Tiivistämällä ykkösjoukkueita pystymme tarjoamaan parhaille pelaajille entistä paremman ja kilpailullisen ympäristön. Uudet punaiset joukkueet tarjoavat laadukkaan kehittymisympäristön niille, jotka ovat aikaisemmin olleet kilpajoukkueissa pienemmässä roolissa ja niille, joille nykyiset perustason joukkueet eivät tarjoa riittävän kehittävää ja kilpailullista toimintaympäristöä. Vastaavasti valkoisten joukkueiden pelaajien arki paranee, kun joukkueiden pelaajamäärät pienevät merkittävästi ja tämän myötä valmennus- ja olosuhderesurssit mahdollistavat paremman harjoittelun. Yksittäisten pelaajien siirtyminen tasolta toiselle tulee jatkossa olemaan myös selkeästi helpompaa ja uskon, että pystymme näin tarjoamaan tulevaisuudessa entistä paremmin jokaiselle sopivan toimintaympäristön, kertoo seuran urheilutoimenjohtaja Sebastian Söderholm.

Ikävaiheiden toimintaa johtavat kolme valmennuspäällikköä, jotka toimivat ikävaiheiden valmentajien, päätoimisten ja osa-aikaisten, esihenkilöinä. Valmennuspäälliköiden työnkuvissa painottuu entistä vahvemmin valmentajien tukeminen ja ikävaiheiden toiminnan johtaminen.

Lisäksi seuran fysiikkavalmennuspäällikkö ja maalivahtivalmennuspäälliköt vastaavat edelleen tärkeistä tukitoimista urheilijan kehittymisympäristön tueksi. Lisäksi talenttivalmentajat, tulevaisuudessa tytöissä ja pojissa, tukevat nuoriso- ja huippu-urheiluvaiheen valittujen yksilöiden kehittymistä. Joukkuetoimintaa kokonaisuudessaan johtaa urheilutoimenjohtaja.

Uskomme, että näillä muutoksilla pystymme, paitsi tarjoamaan erinomaisen kehittymisympäristön huipulle tähtääville pelaajille, myös laadukkaan ympäristön kaikille muille seurassamme harrastaville. Joukkuemäärän lisääntyessä joukkuekohtaiset pelaajamäärät pienenevät, jolla on merkittävä vaikutus kaikkien tasojen toimintaan. Lisäksi tämä mahdollistaa myös toimintamme kasvattamisen, mikä on yksi strategiamme tavoitteista, seuran toiminnanjohtaja Janne Bruun taustoittaa.

Joukkuerakenteen uudistukset astuvat voimaan kauden 2023-2024 alkaessa 1.11.2023.

Harrastamisen kustannukset kovassa kasvupaineessa, hinnan korotuksia hidastetaan toiminnan kasvattamisella ja varainhankinnan tehostamisella

Nyt tapahtuvat muutokset on pyritty viimeiseen saakka tekemään mahdollisimman pienin vaikutuksin harrastamisen hintaan, minkä seurakyselyissä ja seurahallinnon omissa havainnoissa on jo havaittu koetuksi harrastamista uhkaavaksi tekijäksi.

Ymmärrämme hyvin, että harrastamisen kustannukset huolettavat monia, varsinkin, kun niistä on puhuttu paljon mediassa viime aikoina. Olemme kuitenkin mielestämme löytäneet keinot, joilla pystymme tekemään nämä seuran toimintaa merkittävästi kehittävät muutokset mahdollisimman kohtuullisin vaikutuksin harrastamisen kustannustasoon. Pyrkimyksenä on nyt ja tulevaisuudessa hillitä harrastamisen kustannusten nousua, vaikka toiminnan tuottaminen kallistuu huomattavasti nopeammin. Kuitenkaan toiminnan laadusta emme halua tinkiä vaan, päinvastoin, kehittää sitä, Bruun kertoo.

Seura jatkaa joukkueiden toiminnan todellisten kulujen subventoimista, mutta erityisesti olosuhdekustannusten noustessa joudutaan kilpa- sekä perustasolla tarkastamaan joukkuetoimintamaksuja.

Tarkemmin ikäluokkakohtaisista hinnanmuutossuunnitelmista tiedotetaan viimeistään elokuun alussa.

Hintojen korotuksia tehdään uskoen toiminnan kasvavan myös tulevaisuudessa, minkä uusi joukkuerakenne taas paremmin mahdollistaa. Emme siis missään tapauksessa kata kaikkia kustannusmuutoksia jäsenistöltä kerättävillä maksuilla. On tärkeää myös ymmärtää, että pelaajan siirtyessä seuraavaan ikäluokkaan, kasvattaa toimintaympäristön muutos usein myös kustannustasoa jo itsestään, Bruun muistuttaa.

Seuratoimintamaksuja joudutaan korottamaan 0-25%, joilla mahdollistetaan hallinnon välttämätön lisäresursointi sekä vastataan nousseisiin palvelu-, työväline- ja toimitilakustannuksiin.

Jäsenmaksuihin ei ole suunniteltu hinnankorotuksia.

Lopullinen kustannustaso määrittyy budjetin edistyessä ja se vahvistetaan seuran syyskokouksessa lokakuussa. Pyrimme nyt reagoimaan tulevaisuuden haasteisiin muuttamalla myös organisaatiota siten, että kaupallinen varainhankinta kehittyisi merkittävästi. Tulemme panostamaan sekä kumppanimyyntiin että tapahtumallisuuteen, joita tehostetaan viestinnän lisäresursoinnilla, Bruun avaa seuran strategisia valintoja ja toimenpiteitä.

Seurassa tapahtuvista organisaatiomuutoksista tiedotetaan elokuun alussa.

Joukkueille, joita joukkuerakennemuutokset ensi kautena koskevat, lähetetään tämän viikon aikana lisätietoja tulevasta muutoksesta.

Muutokset astuvat voimaan 1.11.2023.

Lisätietoja:

Janne Bruun, toiminnanjohtaja
– strategia, organisaatio, seuratoimintamaksut, kaupallinen toiminta
janne.bruun@vanha.vjs.fi / 0400 529 036

Sebastian Söderholm, urheilutoimenjohtaja
– joukkuetoiminta, joukkuetoimintamaksut, valmennus, pelaajakehitys
sebastian.soderholm@vanha.vjs.fi / 041 504 7151