VJS:n organisaatio uudistuu

Vantaan Jalkapalloseuran hallitus, seurakyselyä hyödyntäen ja seuran toimihenkilöitä kuullen, on päättänyt seuran joukkuerakenteeseen tehtävistä merkittävistä muutoksista. Samalla tullaan tekemään seuran strategisia valintoja tukevia seuran organisaatioon kohdistuvia muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.11.2023.

Ensi kauden alkaessa tapahtuvien muutosten taustalla on kevään aikana tehty yksityiskohtainen strategian seuranta- ja analysointiprosessi, jonka kautta on tunnistettu merkittävimpiä kehityskohteita seuran toiminnassa.

Prosessiin ovat osallistuneet seuran hallituksen lisäksi seuran henkilöstö, toimihenkilöt sekä jäsenistö, jonka kokemuksia ja kehitysajatuksia selvitettiin laajan seurakyselyn avulla.

Olemme määrätietoisesti toteuttamassa parhaillaan käynnissä olevaan strategiakauteemme sovittuja kokonaisuuksia. Saman aikaisesti on kuitenkin tunnistettu uusia ripeää kehittämistä vaativia asioita, joita muokkaamalla uskomme pystyvämme laadullisesti ja määrällisesti vieläkin parempaan seuratyöhön. Yhteisömme kasvattaminen ja pelaajakehityksen tukeminen ovat strategiassamme keskeisiä teemoja, joita varten ja joita tukeaksemme olemme päätyneet nyt tehtyihin muutoksiin, seuran puheenjohtaja Kaj Björkqvist avaa muutosten taustoja.

Muutoksilla pyritään siis edistämään seuran missiota Jalkapalloyhteisö sinulle sekä strategian visiota Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja.

Jo aiemmin tiedotimme joukkuerakenteeseen tehtävistä muutoksista, jotka määrittelevät muutoksia myös urheilutoiminnan organisaatioon.

Lisäksi organisaatioon tehtävillä muutoksilla pyritään kehittämään seuran strategista sekä operatiivista johtamista ja luomaan edellytyksiä toiminnan kasvulle ja kehitykselle mm. kaupalliseen varainhankintaan panostamalla.

Organisaatiomuutoksilla mahdollistetaan toiminnan kehittyminen ja kasvaminen

Joukkuerakenteen muutosten myötä ja strategian mukaisten kehitysaskeleiden ottamisen mahdollistamiseksi myös seuran päätoimiseen organisaatioon tehdään muutoksia, jotka nekin astuvat voimaan 1.11.2023 alkaen.

Uudessa organisaatiorakenteessa lisätään edellytysten luomisen; kaupallisen varainhankinnan, viestinnän ja HR-toiminnan resursseja, jotta pitkällä aikavälillä Vantaan Jalkapalloseura pystyy säilyttämään asemansa pelaajakasvatuksen huipulla sekä helposti lähestyttävänä laajan jalkapallotoiminnan tarjoajana.

Tunnistimme kevään prosessin myötä strategiaamme nähden seurassa aliresursointia ihmisten johtamisen, viestinnän ja kaupallisen varainhankinnan osa-alueilla, joihin olemme nyt uudella organisaatiolla hakemassa merkittävää kehitystä. Jalkapallo on edelleen toimintamme keskiössä, mutta tekijöistä ja monipuolisista tulovirroista huolehtiminen on elintärkeää, jotta pystymme pitämään VJS:n jatkossakin kiinnostavana ja saavutettavana – Jalkapalloyhteisönä sinulle, kertoo toiminnanjohtaja Janne Bruun.

Organisaatiomuutoksilla pyritään vastaamaan prosessin kautta tunnistettuihin haasteisiin:

  • Toiminnan johtaminen – suunnittelu, seuranta, analysointi & raportointi
  • Ihmisten johtaminen – vuorovaikutus, hyvinvointi, esihenkilötyö, esihenkilö- & alaistaidot
  • VJS-tarinankerronta – yhteisöllisyys & tunnettuuden lisääminen
  • Tulovirtojen monipuolistaminen – harrastamisen kustannusten hillitseminen
Uusi organisaatiorakenne

Uudessa organisaatiorakenteessa on neljä tulosvastuualuetta; hallinto, urheilutoiminta, viestintä ja yhteisötoiminta sekä kaupallisen toiminnot ja tapahtumat.

Hallinnon tulosvastuualuetta johtaa seuran toiminnanjohtaja. Tulosvastuualueen painopisteenä ovat toiminnan suunnittelu, seuranta, analysointi ja raportointi, henkilöstöjohtaminen, talous ja jäsenhallinta. Toiminnanjohtajan tukena tulosvastuualueella työskentelee seurakoordinaattori.

Urheilutoiminnan tulosvastuualue vastaa seuran kivijalkatoiminnan, eli joukkuetoiminnan strategisesta johtamisesta. Tavoitteena on sekä kehittää tavoitteellisten pelaajien kehittymistä että kasvattaa pelaajamäärä hallitusti. Lisäksi tavoitteena on kehittää toimintaperiaatteiden dokumentointia. Tulosvastuualuetta johtaa urheilutoimenjohtaja, joka yhdessä ikävaiheiden valmennuspäälliköiden kanssa muodostaa valmennuksen johdon. Lisäksi tulosvastuualueella työskentelee laaja joukko valmennuksen kokoaikaisia ja osa-aikaisia ammattilaisia.

Viestinnän ja yhteisötoiminnan tulosvastuualueen tärkeimpänä tehtävänä on edistää seurayhteisöllisyyden kehittymistä ja VJS-tarinankerrontaa ulkoisille sidosryhmille ja yleisölle. Keskeisimpinä tavoitteina on kehittää ja johtaa seuran strategista viestintää, kasvattaa seuran medioiden vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, kehittää toiminnan dokumentointia sekä parantaa seuran sisäistä viestintää. Seura palkkaa viestintäpäällikön vastaamaan tulosvastuualueen toiminnasta.

Kaupallisten toimintojen ja tapahtumien tulosvastuualueen keskeisimpänä tehtävänä on lisätä seuran kaupallisen varainhankinnan painoarvoa seuran taloudessa. Tämä tarkoittaa kumppanuuksien arvon merkittävää kasvattamista sekä tapahtumien tuoton ja tuotannon merkittävää kehittämistä. Tulosvastuualueen johdossa on kaupallinen johtaja, työparinaan tapahtumapäällikkö.

Organisaation johtamista kehitetään muodostamalla tulosvastuualueiden johtajista johtoryhmä, joka arjen tasolla vastaa seuran strategisesta johtamisesta kokoontuen säännöllisesti. Johtoryhmätoiminnan tavoitteena on lisäksi kehittää tulosvastuualueiden välistä yhteistyötä sekä kehittää ja yhtenäistää ihmisten sekä toiminnan johtamista.

Johtoryhmää johtaa seuran toiminnanjohtaja, joka raportoi seuran toiminnasta hallitukselle hallituksen kokouksissa. Seuran toiminnanjohtaja toimii myös seuran omistamien yhtiöiden, VJS-kenttä Oy:n ja VJS Vantaa Oy:n toimitusjohtajana.

Seuran hallinto- ja johtamisrakenne

Muutokset tulevat vaatimaan uusia rekrytointeja, joista viestintäpäällikön haku on jo käynnissä. Tämän lisäksi myös valmennukseen haetaan vahvistusta syksyn aikana, mm. Palloliiton myöntämän tyttöjen talenttivalmentajatuen myötä. Lisäksi etsimme parasta mahdollista osaamista kaupallisten toimintojen edistämiseen, toiminnanjohtaja Bruun taustoittaa.

Edustusjoukkueiden toiminta siirtyy toistaiseksi ry:n hallintoon

Merkittävä muutos tapahtuu myös seuran edustusjoukkueiden hallinnossa, mikä siirtyy 1.11. alkaen toistaiseksi seuran, eli Vantaan Jalkapalloseura ry:n hallinnon alaisuuteen.

Muutoksella otetaan nyt yksi askel taakse, jotta mahdollisimman nopeasti voisimme ottaa kaksi askelta eteenpäin. Näin toimimalla tehdään nyt hetkellisesti VJS Vantaa Oy:stä kaupalliseen varainhankintaan keskittyvä markkinointiyhtiö, joka pyrkii rakentamaan vakaata liiketoimintaa VJS-yhteisöä kaupallistamalla. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edelleen, että VJS Vantaa Oy rahoittaisi jatkossa seuran edustusjoukkuetoiminnot omana itsenäisenä yhtiönään, seuran ja VJS Vantaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Björkqvist kertoo.

Vaikka joukkueet hallinnollisesti siirtyvätkin ry:n hallintoon ja kirjanpitoon, on niiden toiminnan talous edelleen riippuvainen ja linkitetty vahvasti VJS Vantaa Oy:n toiminnan tuloihin. Edustusjoukkueiden taloutta seurataan seuran kirjanpidossa omana kustannuspaikkanaan ja joukkueiden budjetin määrittelee jatkossa VJS Vantaa Oy:n varainhankinnalla katetut VJS-brändin kaupallisen hyödyntämisen brändioikeusmaksut.

Pyhänä lähtökohtana ja periaatteena on edelleen, että edustusjoukkueiden toimintakulut katetaan seuran ja yhtiön tekemästä kaupallisesta varainhankinnasta, kuten tapahtumista ja yritysmyynnistä. Tarkoitus on edetä maltillisin askelin kohti yhtiön omavaraisuutta pyörittää edustusjoukkueita itsenäisesti, toiminnanjohtaja Bruun painottaa.

Lisätietoja:

Janne Bruun, toiminnanjohtaja
janne.bruun@vanha.vjs.fi / 0400 529 036